top of page
Search

Nieuwe uitstorting, frisse zalving.


"Nieuwe uitstorting, frisse zalving."

Wat een mooie week waarbij wij tijd hebben genomen om onszelf te verootmoedigen.

Het woord van God zegt in Joel 2 v 32.

“Al wie de naam des HEEREN zal aanroepen, zullen behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft.


Als wij hoofdstuk 2 van Joel in zijn geheel lezen zien wij hoe de Heer door de profeet instructies geeft aan het volk over de wederkomst van de Heer en hoe wij ons moeten klaar maken en positioneren. Wat er allemaal gaat en kan gebeuren.

Vervolgens zegt de Heer en v. 12. Ook nu echter, spreekt de HEERE,

bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.


Een paar dingen vallen op in v.15-17 Dat het vasten en heiligen van het volk niet voor een geselecteerd groep was, maar voor een ieder zelf hun kinderen. Nou zeg ik niet dat je je baby’s moet gaan laten vasten maar als ouders kunnen wij onze kinderen betrekken door met ze te delen wat het vasten inhoud en waarom je doet wat je doet. Door samen te bidden voor bekering en tot bezinning te komen. Dit niet alleen persoonlijk maar ook voor elkaar, familie, vrienden en onze stad.


Wanneer wij vasten en ons verootmoedigen voor de Heer gaat dat gepaard met beloften. Gods woord is duidelijk en we kunnen erop rekenen. Is dat niet mooi?


Vers 18-27


De Heer bespaart ons en komt voor ons op.

De Heer antwoord onze gebeden en zegent ons

De Heer komt voor ons op en zal ons beschermen

De Heer zal ons jaren teruggeven van wat de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten

De Heer Zal onze oogst overvloedig maken en onze vaten zullen overvloeien

Wij zullen overvloedig te eten hebben en verzadigd zijn

Wij zullen nooit meer beschaamd worden


Al met al heeft de Heer het beste met ons voor en hij wil ons bekwaam maken en bekrachtigen om behouden te blijven en in overwinning te leven. In v.28-32


1. WAT? wil de Heer doen in de laatste dagen? De belofte die de Heer geeft In vers 28 is dat Hij zijn Geest zal uitstorten op alle vlees.

De zegen van de uitstorting van de Heilige Geest houdt in de gaven, genade, troost die de Heer ons beloofd heeft.

2. OP WIE? zal de Heer zijn Geest op uitstorten op ALLE vlees, een ieder dus er word, geen onderscheid gemaakt.

• en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren

• ouden zullen dromen dromen

• uw jongelingen zullen gezichten zien;

• Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten

3. De ZEGEN en effect van de belofte: We zullen nieuwe openbaringen (profetieën), dromen en visioenen ontvangen, niet voor eigen belang, maar voor belang en opbouw van de gemeente.

4. Allen die de Naam van de HEERE aanroepen zullen behouden worden.


De eerste week is bijna voorbij, laten wij gefocust blijven voor wat de Heer wil doen zodat wij de beloften kunnen ontvangen niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en onze geestelijke nageslacht.


Gods zegen!

Mireille Cicilia

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page