top of page

ANBI

THRIVE CITY CHURCH

 

Om als een ANBI te worden aangewezen hebben wij een beschikking bij de belastingdienst aangevraagd. Als kerkgenootschap hebben wij een status van “Algemeen nut beogende instelling” ontvangen.

KVK GEGEVENS:

Statutaire naam : Thrive City Church

RSIN : 862587724

KvK nummer : 82743185

Bezoekadres : Vlierstraat 89, Enschede

Telefoonnummer : 0686084209

E-mailadres : info@thrivecitychurch.online

Activiteiten : Religieuze organisatie

 

Doelstelling/ Missieverklaring

Thrive City Church is geroepen om mensen te helpen genade en vrijheid te vinden in Christus, om toegewijde discipelen van Jezus te worden zodat zij voorspoedig zijn in alles wat zij doen.

In het bijzonder houdt Thrive City Church zich o.a. ook bezig om zich op maatschappelijk vlak in te zetten voor de samenleving van de stad Enschede.

  • Toerusten en trainen van team vrijwilligers die het werk helpen dragen

  • Het organiseren van samenkomsten voor jong en oud

  • Het aanbieden van cursussen en trainingen

  • Het verlenen van pastorale nazorg

  • Het uitdragen van het evangelie in woord en daad.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Het bestuur van Thrive City Church is verantwoordelijk voor alle materiele, personele en financiële zaken. Om alle activiteiten, de huisvesting, en andere bijkomende posten te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit vaste vrijwillige bijdrage van de kerkleden, wekelijkse collecte en fundraising activiteiten.

De penningmeester en een samengesteld team van de administratie bevoegd vrijwillige lid van de gemeente ontvangt en beheerst deze financiële middelen en is tevens ook verantwoordelijk voor de betaling van de vasten lasten behorende bij de kerkelijk exploitatie.

 

Aan het einde van het kalenderjaar worden de jaarcijfers opgemaakt.

Deze cijfers zullen worden gebruikt als basis voor de begroting van het volgende kalender jaar.

Het beleid van de kerk is om te voldoen aan de missieverklaring die beschreven staat bij de doelstelling.

Om koers te behouden zullen er elk jaar per kwartaal doelen worden geformuleerd die ook per kwartaal met het bestuur en aangestelde vrijwilligers zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

 

Bestuurssamenstelling

Het kerkgenootschap heeft een driehoofdig bestuur in de functies van:

voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen salaris of vacatiegelden. Er worden slechts beloningen verstrekt voor uitvoerende functies. 

Uitgevoerde

Wij zijn sinds Oktober 2019 officieel geweest met het wekelijks organiseren van kerkdiensten op zondag. Sinds mei 2021 is Thrive City Church officieel geregistreerd als kerkgenootschap.

Financiele verslag

Na afloop van dit boekjaar zullen wij een financieel verslag plaatsen. 

 

Contact

Thanks for submitting!

bottom of page