top of page
Search

Mijn aanbidding is een wapen!


Mijn aanbidding is een wapen!

Naast de geestelijke wapenuitrusting is onze lofprijs en aanbidding ook een zeer machtig wapen.


Lofprijs en aanbidding zet de tegenwoordigheid van God vrij in ons leven. Zo wordt Gods kracht gemanifesteerd en gebeuren er bovennatuurlijke dingen.


2 Kronieken 20: 17-22 BB

17 Jullie zullen niet hoeven te strijden. Blijf daar gewoon staan. Dan zullen jullie zien hoe Ik jullie red. Bewoners van Juda en Jeruzalem, jullie hoeven niet bang te zijn. Trek morgen op en Ik zal met jullie zijn." 18 Josafat boog zich op de grond neer. Alle anderen deden hetzelfde en aanbaden de Heer. 19 De Levieten uit de families van Kehat en van Korach stonden op om de Heer luid te prijzen met hun lied. 20 De volgende morgenvroeg trokken ze naar de woestijn bij Tekoa. Josafat zei tegen hen: "Bewoners van Juda en Jeruzalem, luister allemaal naar mij. Vertrouw op de Heer, dan zal alles goed gaan. Geloof zijn profeten, dan zullen jullie succes hebben." 21 Hij overlegde met zijn mensen en stelde toen zangers op die de Heer prezen met een lied. Zij liepen voor de gewapende mannen uit. Ze zongen: "Prijs de Heer, want zijn liefde duurt eeuwig." 22 Op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, Moabieten en Edomieten in verwarring.

In vers 14 lezen wij dat de geest van God op de leviet Jachaziel kwam en hij gaf een woord van richting aan Juda, en de inwoners van Jeruzalem en koning Josafat!

- Wees niet bang

- Je hoeft niet te vechten, God zelf zal het doen

- Positioneer jezelf en sta stil, en zie hoe de Heer de overwinning zal geven


De volgende ochtend spreekt Josafat v.20 het volk van Juda en Jeruzalem aan en geeft de laatste instructies:

- Heb geloof in de Here uw God, en hij zal u bevestigen of te wel standvastig maken

- He geloof in de profeten en gij zult voorspoedig zijn

Na de mannen te hebben geraadpleegd, stelde hij de mannen op, ze loofden en zongen liederen in heilige klederen, ze werden geïnstrueerd om voor de gewapende uit te rekken en te zingen:


“Looft de Here want zijn goedertierenheid is tot in alle eeuwigheid.”

v.22 Precies op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, Moabieten en Edomieten in verwarring.


Vaak genoeg willen we heel veel praten, vragen en smeken en allemaal aan God vertellen hoe we ons voelen en wat we zo graag willen en hoe we het antwoord willen. We hebben dan een natuurlijk beeld van hoe ons antwoord eruit zou moeten zien, terwijl wij een bovennatuurlijke God dienen.


De God die wij dienen wil dat wij Hem kennen in zijn veelzijdigheid en hierboven is dan weer zo een demonstratie hoe Hij bepaalt hoe Hij dan in een bepaalde situatie overwinning geeft in de strijd van zijn volk.


Door de kracht van AANBIDDING!


Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, waren ze niet zielig en wanhopig om hu heen aan het bidden en smeken om genade. Ze waren niet een strak plan aan het beramen om uit de gevangenis te komen.


Ze gingen simpelweg, AANBIDDEN!


Ik geloof omdat ze hun God kenden en wisten wat het hart van God raakte, begonnen ze de Heer te aanbidden. Door hun oprechte hart gesteldheid, gepaard met geloof tijdens de aanbidding ontstond er een aardbeving die alle ketenen deed losbarsten.

Ik wil afsluiten met Johannes 4:24

24 God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is.’

Ik geloof dat wij regelmatig de Heer aanbidden, maar alleen als wij met een heilig en oprecht hart Hem aanbidden raken wij daadwerkelijk God zijn hart.

Laten wij bidden: Psalm 51:12-14


Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. 13 Stuur mij niet van u weg en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken. 14 Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven.
Amen

God Zegen

Mireille Cicilia

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page