top of page
Search

Wandelen in overwinning!


“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” Romeinen 8:14

Alleen als we door de Geest van God geleid worden zullen wij wandelen in volledige overwinning.

Misschien een wat stellige uitspraak, maar toch start ik deze devotie met deze stelling. Er is geen andere graadmeter, geen andere weg, geen andere methode dan volledige overgave aan de Geest van God. Wat onze emoties ons ook vertellen, wat ook maar onze eigen kracht of eigen inzicht ons duidelijk maakt. Om dat werkelijk te beseffen moeten we kijken wat wandelen in overwinning betekend!


Wat is wandelen in overwinning? We hebben zo allemaal onze eigen kijk op overwinnen, zege behalen, triomferen, slagen etc. Maar wat of wie overwinnen we in deze stelling? Welke overwinning wandelen we in? Ook daar wil ik een stellige uitspraak doen;

Er is maar 1 vijand, en deze is reeds overwonnen!


Elke worsteling van jou als toegewijd volgeling van Jezus Christus, op welk gebied dan ook in je leven is terug te voeren naar 1 vijand. Satan, de duivel, de aanklager van de broeders die met zijn volgelingen maar 1 missie heeft, de zonen en dochters van God misleiden en ten val brengen. Hij als ultieme vijand van God is volledig op de hoogte van zijn eind en zijn missie is maximaal schade aanbrengen aan de schepping van God alvorens zijn laatste uur is gekomen.


“Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” Openbaring 12:12


Maar let op! Hij is een verslagen vijand!! Het enige waar hij grip op heeft is onze oude mens, de gevallen mens die leeft in de zondige wereld. De macht die hij had, de aanklacht tegen de kinderen van God omdat zij de wetten van God overtraden is volledig teniet gedaan toen Jezus aan het kruis stierf voor onze zonden, opstond uit de dood en de macht van dood, de straf op de zonde, volledig teniet heeft gedaan. Maar wacht, waar strijd ik dan nog tegen als de overwinning al is behaald?


De strijd die we voeren is de strijd met ons vlees en onze weerstand om volledig in overgave aan de Heilige Geest te wandelen, de strijd om volledig te sterven aan onszelf en te gaan staan in deze overwinning. Nergens in de bijbel worden wij opgeroepen om de duivel te overwinnen, dat zou te gek zijn want de overwinning is al behaald, we moeten hem wederstaan, in geloof op basis van het volbrachte werk van Jezus, dit was volledig! Wij moeten ons beroemen op de overwinning die is behaald!


Ja de vijand valt ons aan, ja hij doet zijn best ons te raken, maar alleen in onze oude mens heeft hij werkelijk grip. Als wij vast staan in ons geloof, in wie wij zijn in onze wedergeboren nieuwe schepping dan kan de vijand ons niet raken. We moeten weerstand bieden aan hem en zijn leugens.


“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Wederstaat hem, vast in geloof, wetende, dat aan uw broeders waar ook ter wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.” 1 Petrus 4:8-9

Wij worden opgeroepen om hem te wederstaan, vast in geloof! Het is zo’n transformatie in ons denken, onze vijand is overwonnen, hij heeft er echter alle belang bij jou en mij te laten geloven dat die overwinning niet volledig was, dat we nog moeten strijden met en tegen hem, omdat hij weet dat als wij ons beroemen op het volbrachte werk van Jezus aan het kruis er geen enkele grond meer is voor hem om jou en mij gevangen te houden. Alles staat en valt met GELOOF!


Geloof je in een vijand waar je de hele dag nog tegen strijden moet, die je moet overwinnen, of geloof je in het volbrachte werk van Jezus Christus? Spreek je de hele dag over de strijd en hoe je toch wordt aangevallen door je vijand, of beroep je je op de behaalde overwinning? Durf je te sterven met Jezus en op te staan in een nieuw leven met en door Hem. Toen jij je hart en leven aan Jezus gaf en bent gedoopt, ben je gestorven en opnieuw opgestaan, opnieuw geboren. Een nieuwe schepping, een nieuwe mens, een zoon of dochter van God die wordt geleid door de Heilige Geest.


“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11

Er is zoveel over te zeggen, en zoveel over te leren, maar 1 ding staat met stip voorop. Wij zijn meer dan overwinnaars. Paulus spreekt in Romeinen 8 over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, gevaar en het zwaard, niet echt overwinnen zou je zeggen, maar let op wat hij daarna zegt;


“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, noch engelen, noch machten, nog heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Romeinen 8:37-39

Paulus wist wie hij was, hij wist wat Jezus had gedaan voor hem en hij stierf dagelijks aan zichzelf om te kunnen wandelen in deze reeds behaalde overwinning.


“Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen Gods!” Romeinen 8:13-15

Wandelen in overwinning doen wij door te sterven aan onszelf en ons te laten leiden door de Geest van God. Jezus zelf zegt, neem dagelijks je kruis op, verloochen jezelf en volg Mij! (Lucas 9:23)


Dagelijks sterven aan onszelf, onze wil, onze behoeftes, onze mening, onze emotie, onze kracht, ons inzicht, maakt ons dood voor de zonde, zodat de Heilige Geest van God in ons en door ons Zijn werk kan doen. Wandelen in deze overwinning zal ons maken tot lichten in deze wereld zodat ook een ieder om ons heen (familie, vrienden, collega’s, buren) zal gaan zien in ons en door ons wie Jezus is en wat Hij ook voor hen heeft gedaan.


Toen je opnieuw geboren werd ben je een nieuwe schepping geworden, de Geest is er nu om je te leiden maar laat je je ook leiden om te sterven aan jezelf, of blijf je daartegen strijden, wil je wandelen in overwinning? Dan is er geen andere weg… Ons vlees, onze oude ik, kan God niet (op geen enkele manier) behagen.


Vader in de Hemel, leid mij om dagelijks mijn kruis op te nemen, te sterven aan mijzelf en zo geleid door Uw Geest te wandelen in overwinning! Niet een overwinning van aardse maatstaven, maar een overwinning die alle wereldse wijsheid overtreft, de overwinning behaald door het bloed van het Lam. Een overwinning waar ik volledig sterf aan mijzelf en Jezus door de Geest van God in mij en door mij zichtbaar wordt! Vader laat mij ook zien waar ik ongehoorzaam ben aan Uw Geest zodat ik kan kiezen om te gehoorzamen, leer mij Uw Geest te volgen, leer mij te luisteren naar Uw woord en mij daarin te verdiepen zodat ik in alles gehoorzaam kan zijn aan U.

In Jezus naam vraag ik U dit.

Amen.


Gods zegen.


Ruben

177 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Reinier van Es
Reinier van Es
Sep 17, 2021

De boodschap van Dag 21 als afsluiting is radicaal maar noodzakelijk en staat haaks wat de wereld onderwijst. Het is of Gods wil of onze wil die wij volgen en elke dag mogen we kiezen wat het beste voor ons is Ik weet het wel mvg Reinier

Like
bottom of page