top of page
Search

Nieuwe kracht, geduld en volharding

Nieuwe kracht, geduld en volharding


Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, – maar gij hebt niet gewild. Jes.30:15

Deze oproep gold voor het volk Israël dat door ongehoorzaamheid steeds opnieuw hun eigen ding deden en door de vijanden werden overvallen of gevangengenomen.

De Heer geeft de oplossing: door bekering en rust zouden ze verlost worden en niet door te klagen of de verkeerde dingen te belijden over hun situatie of eigen leven, maar door stil te zijn en door op God te vertrouwen, zodat ze krachtig zouden zijn op de weg van geloof, maar helaas kozen ze daar niet voor.


Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. Jes. 30:18

De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien; 21 en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop. Jes. 30:20

Het verlangen van Gods hart is vandaag nog steeds om ons als zijn volk te zegenen, zijn

genade aan ons te geven, Zijn ontferming te tonen, mits wij ons verootmoedigen en met een oprecht hart voor Zijn aangezicht komen.


Laat deze periode van bidden en vasten ertoe leiden dat de heilige Geest ons hart kan onderzoeken, dat wij geduldig op Hem wachten, zodat Hij ook tot ons hart kan spreken.

Wellicht is wachten een van de moeilijkste dingen voor ons als mens we zijn gewend dat alles snel geregeld moet worden, de werkdruk is soms groot, het gezin, de kinderen. vragen alle aandacht. Van alles kan onze tijd in beslag nemen en veel zaken onze aandacht vragen TV, Internet, social media en allerlei gedachten gaan door ons hoofd.


Kent U de stem van de Meester, de stem van de heilige Geest die door het Woord spreekt, maar ook in uw gedachten geloof en vernieuwing wil brengen.

Wanneer u verlangt naar een doorbraak, een verandering en uw wil de juiste keuze maken, verwacht dan ook dat God wil spreken, zodat je hoort: “Dit is de weg, wandelt daarop” Doe dit of doe dat en blijf vertrouwen op Mij.


Blijf volharden op de smalle weg van het geloof. Geloof is in de eerste plaats een gave van God Zie Efeze 2:8-10 maar later ook een bewuste keuze door steeds tot de troon der genade te komen, wetende dat God ons altijd wil vergeven, ons altijd Zijn vrede wil geven, wanneer wij voldoen aan de voorwaarden Zie Philip.4:4-10


Gebed: Elke vorm van trots en ongeloof belijd ik als zonde en vergeef mij en laat het bloed van Jezus mij nu reinigen. Schep mij een rein hart en vernieuw in mijn binnenste

een vaste geest. Psalm 51:12


Hemelse Vader ik dank U voor Uw liefde en genade en dat U alles weet en alles ziet in mijn leven. Ik verlang naar nieuwe kracht en kies ervoor alleen op U te vertrouwen en niet op mijzelf. Heilige Geest vul mij opnieuw met Uw kracht. Ik dank U hemelse Vader dat U ook in mijn leven wilt spreken Leer mij Uw stem te verstaan. Laat alle andere stemmen zwijgen en ook de leugens en aanklacht van de vijand verwerp ik in Jezus naam. Help mij te volharden op de smalle weg van geloof.


Spreek Heer ook tot mijn hart in de komende tijd van bidden en vasten, ik wil luisteren en doen wat U zegt, zodat Uw zegen op mijn leven kan rusten in Jezus naam. Amen


God zegen,

Reinier van Es


49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page